Home > Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden


Inschrijven voor de cursussen van Straumann kan onder deze voorwaarden:

Inschrijfvoorwaarden:

  • inschrijving gebeurt op volgorde van binnenkomst; iedere deelnemer ontvangt een bevestiging van de inschrijving;
  • als door onvoldoende inschrijvingen het minimum aantal deelnemers niet wordt bereikt, houden wij ons het recht voor om de opleiding uiterlijk twee weken voor aanvang te annuleren;
  • betaling dient uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de opleiding plaats te vinden;
  • bij annulering binnen 4 weken voor aanvang van de opleiding brengen wij 25% administratiekosten in rekening. Vóór deze periode is annulering kosteloos;
  • indien u binnen twee weken voor aanvang van de opleiding annuleert, worden ook de kosten van het hotel bij u in rekening gebracht;
  • op de website vermelde cursuskosten zijn exclusief 21% BTW;
  •  wijzigingen en druk- en zetfouten voorbehouden.

Contact
De cursussen en thema-avonden binnen het Straumann educatieprogramma worden georganiseerd in samenwerking met de Nederlandse ITI Sectie. Voor organisatorische – en administratieve vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Training & Education via e-mail: education.nl@straumann.com.

Wilt meer weten over het ITI, neemt u dan gerust contact op met een van de bestuursleden of via een e-mail naar: netherlands@itisection.org. Of kijk op de website van het ITI: www.iti.org.Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Straumann B.V.
1 Algemeen
1.1 Op alle prijsopgaven en verkopen door Straumann B.V. (hierna: Straumann) aan afnemers (hierna: de Koper), alsmede op werkzaamheden en/of diensten, voortvloeiend uit of verband houdend met overeenkomsten van koop en verkoop zijn deze Algemene Verkoop- en leveringsvoorwaarden (hierna: de Algemene Verkoopvoorwaarden) van toepassing.
1.2 Op van deze Algemene Verkoopvoorwaarden afwijkende bedingen kan door de Koper slechts een beroep worden gedaan indien en in zoverre deze door Straumann schriftelijk zijn aanvaard.
1.3 De toepasselijkheid van voorwaarden van de Koper wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.4 Straumann behoudt zich het recht voor om deze Algemene Verkoopvoorwaarden aan te passen c.q. aan te vullen.
1.5 Indien Straumann niet steeds strikte naleving van deze Algemene Verkoopvoorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Straumann in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen stipte naleving van de bepalingen in deze Algemene Verkoopvoorwaarden te verlangen.
1.6 Indien een bepaling van deze Algemene Verkoopvoorwaarden door een bevoegde rechter nietig zal worden verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen onverkort van kracht blijven en zal Straumann een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige of vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.
1.7 Een exemplaar van deze Algemene Verkoopvoorwaarden is op verzoek bij Straumann te verkrijgen.
2 Offertes, opdrachten en overeenkomsten
2.1 Alle offertes van Straumann zijn vrijblijvend en gelden gedurende 30 dagen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2 Overeenkomsten tussen Straumann en de Koper komen pas tot stand indien en voor zover orders zijn geaccepteerd door Straumann. Het staat Straumann vrij om orders te accepteren of te weigeren.
2.3 Opdrachten en acceptaties van orders door de Koper zijn onherroepelijk.
3 Prijs
3.1 De in de prijslijsten van Straumann vermelde prijzen zijn exclusief verzend- en administratiekosten.
3.2 De overeengekomen prijzen zoals vermeld op de opdrachtbevestiging, zijn exclusief BTW.
3.3 Straumann heeft het recht prijsverhogende factoren na het afsluiten van de overeenkomst, zoals prijsstijgingen van de leveranciers van Straumann, invoerrechten of andere rechten, BTW, vrachten, lonen en sociale lasten, koerswijzigingen, bij de Koper in rekening te brengen.
4 Levering
4.1 Levering geschiedt alleen per verpakkingseenheid, zoals vermeld in de prijslijsten van Straumann.
Pagina 2 van 4
4.2 De door Straumann aangegeven levertijden, de door Straumann gehanteerde lijsten, technische
specificaties, maten en dergelijke, zijn door Straumann naar beste kunnen opgesteld, doch zijn slechts
benaderingen en schattingen en geven als zodanig geen enkele garantie. Afwijkingen, door welke
oorzaak ook, geven geen recht op schadevergoeding noch ontbinding van de overeenkomst noch tot niet
nakoming van enige verplichting, welke voor hem uit deze of enige andere met deze overeenkomst
samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.
4.3 Aflevering geschiedt op een plaats in Nederland zoals bepaald in de offerte c.q. opdrachtbevestiging van
Straumann of op de wijze die door Straumann schriftelijk is aanvaard. Indien geen plaats van aflevering is
vastgesteld in de offerte c.q. opdrachtbevestiging, is de plaats van aflevering de vestiging van Straumann
in Nederland.
4.4 Verhindering of vertraging van de levering geeft de Koper geen recht op aanvullende of vervangende
schadevergoeding of op niet-nakoming door hem van enige uit de overeenkomst voortvloeiende eigen
verplichting. Straumann is gerechtigd de levering of een gedeelte daarvan te annuleren indien daartoe
aanleiding is als gevolg van omstandigheden, betreffende de vertraging of verhindering van de import, de
ver-of bewerking of de verzending van de levering, alsmede alle overmacht opleverende
omstandigheden.
4.5 Straumann heeft het recht een levering op te schorten zolang de Koper niet heeft voldaan aan zijn
betalingsverplichting uit eerder gesloten overeenkomsten.
5 Risico en eigendomsovergang
5.1 Het risico voor de door Straumann te leveren zaken is voor de Koper vanaf het moment dat die zaken als
geleverd gelden als bedoeld in artikel 4.3
5.2 Alle door Straumann geleverde zaken blijven eigendom van Straumann tot aan het moment van algehele
voldoening van al hetgeen Straumann in verband met de onderliggende overeenkomst en/of eerdere
danwel latere overeenkomsten van dezelfde aard van de Koper te vorderen heeft, schade, kosten en
rente daaronder begrepen. Aan de Koper komt geen retentierecht toe.
6 Betaling
6.1 De koopprijs dient binnen 30 dagen na factuurdatum te zijn voldaan middels overboeking op een door
Straumann aan te wijzen bankrekening.
6.2 Straumann behoudt zich nadrukkelijk het recht voor te allen tijde volledige vooruitbetaling, contante
betaling bij aflevering of nadere zekerheden voorafgaande aan aflevering te verlangen.
6.3 De Koper doet afstand van enig recht op verrekening van over en weer verschuldigde bedragen.
Garantie-aanspraken schorten de betalingsverplichtingen van de Koper niet op.
6.4 Indien de Koper enig door hem verschuldigd bedrag niet op de voet van het voorgaande voldoet is hij
zonder ingebrekestelling in verzuim. Zodra de Koper met enige betaling in verzuim is, zijn alle overige
vorderingen van Straumann op de Koper opeisbaar en treedt ook ten aanzien van die vorderingen het
verzuim zonder ingebrekestelling onmiddellijk in.
6.5 Met ingang van de dag waarop de Koper in verzuim is, is hij aan Straumann een vertragingsrente
verschuldigd van 1,5% per maand of gedeelte van een maand waarover het verzuim voortduurt. Tevens
is de Koper de buitengerechtelijke kosten verschuldigd met een minimum van 15% van de achterstallige
betaling, onverminderd de aan Straumann verder toekomende rechten op schadevergoeding.
Pagina 3 van 4
6.6 Indien de Koper een of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, in staat van
faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, overgaat tot liquidatie van
zijn bedrijf, alsmede wanneer zijn vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag wordt genomen, heeft
Straumann het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of om de overeenkomst
zonder voorafgaande ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk door een schriftelijke verklaring te
ontbinden, één en ander naar haar keuze en steeds met behoud van enig haar toekomend recht op
vergoeding van kosten, schade en interesten.
7 Garanties
7.1 Ten aanzien van de in het document “Straumann Guarantee” (de Straumann Guarantee) genoemde
Straumann® Dental Implant System SDIS producten en de Straumann® CARES® producten gelden de
garantievoorwaarden als vervat in de Straumann Guarantee, zoals deze van tijd tot tijd geldt. Een
exemplaar van de Straumann Guarantee is op verzoek bij Straumann te verkrijgen.
7.2 Indien Straumann andere dan de in artikel 7.1 bedoelde producten levert zonder een garantiebewijs,
zullen uitsluitend de volgende garantiebepalingen van toepassing zijn:
a) Straumann garandeert zijn producten tegen materiaal- en fabricagefouten gedurende een
periode van één jaar vanaf de datum van levering.
b) Straumann neemt een claim onder de garantieregeling alleen in behandeling indien het product
aan Straumann is terugbezorgd (vergezeld van naam, adres, aankoopbewijs en omschrijving
van het probleem) en de vervoerskosten zijn vooruitbetaald.
c) De Koper kan slechts aanspraak maken op de in dit artikel bedoelde indien het geleverde
conform de gebruiksaanwijzing is gebruikt, daaraan geen enkele reparatie of wijziging door de
Koper of personen voor wie de Koper aansprakelijk is of door derden heeft plaatsgevonden en
de schade niet het gevolg is van normale slijtage, onoordeelkundige behandeling of andere zich
buiten schuld van Straumann voordoende factoren, zulks ter beoordeling van Straumann.
d) In geval van een succesvol beroep op deze garantieregeling zal Straumann in overleg met de
Koper het ondeugdelijke materiaal vervangen of de Koper crediteren voor een bedrag gelijk aan
de door de Koper verschuldigde prijs voor dat product, waarbij Straumann in geen geval tot meer
of andere schadevergoeding dan hierboven genoemd is gehouden.
8 Klachten
8.1 Klachten met betrekking tot de staat, volledigheid of juistheid van het geleverde dienen binnen 8 dagen
na levering conform het bepaalde in artikel 4.3 schriftelijk bij Straumann te worden ingediend, bij gebreke
waarvan elke aanspraak jegens Straumann vervalt.
8.2 De Koper is niet gerechtigd betaling uit te stellen of te weigeren op grond van het feit dat de Koper een
klacht bij Straumann heeft ingediend.
9 Ruilen
9.1 In gevallen anders dan verband houdende met klachten als omschreven in artikel 8, kunnen geleverde
goederen door de Koper worden omgeruild binnen 30 dagen na levering en alleen als deze in de originele
onbeschadigde, ongeopende verpakking geretourneerd worden en indien de expiratiedatum niet is
verstreken.
9.2 Berekende verzend- en administratiekosten zullen niet worden vergoed of gecrediteerd.
Pagina 4 van 4
10 Aansprakelijkheid
10.1 De aansprakelijkheid van Straumann in verband met eventuele tekortkomingen in door haar geleverde
zaken of verrichte diensten is beperkt tot het nakomen van de in artikel 7 omschreven garantie.
10.2 Deze Algemene Verkoopvoorwaarden beogen met betrekking tot de situaties waarin de Straumann
Guarantee van toepassing is, geen afwijking te bewerkstelligen op hetgeen in de Straumann Guarantee is
bepaald ten aanzien van de (beperking van) aansprakelijkheid.
10.3 De aansprakelijkheid van Straumann per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen in ieder geval ten alle
tijden beperkt tot is tot het bedrag dat in een voorkomend geval uit hoofde van de door haar gesloten
(product)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico
dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van verzekeraars komt.
10.4 Straumann is nimmer gehouden tot betaling van vervangende of aanvullende schadevergoeding
behoudens indien en in zoverre de geleden schade door opzet of grove schuld van Straumann of haar
eigen werknemers is toegebracht. Behoudens opzet van Straumann zelf is aansprakelijkheid van
Straumann voor bedrijfs-, gevolg- of indirecte schade echter steeds uitgesloten.
10.5 Straumann is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik
van de Koper of personen voor wie de Koper aansprakelijk is, noch in het geval dat de producten door
niet-gekwalificeerden zijn gebruikt.
10.6 Ieder recht op schadevergoeding vervalt indien de vordering niet binnen 3 maanden na het ontstaan
daarvan bij Straumann is gemeld.
10.7 De Koper vrijwaart Straumann, haar werknemers en door haar voor de uitvoering van de overeenkomst
ingeschakelde hulppersonen voor iedere aanspraak van derden in verband met de uitvoering door
Straumann van de overeenkomst, in zoverre die aanspraken meer of anders zijn van die welke de Koper
toekomen jegens Straumann.
11 Geschillen en toepasselijk recht
11.1 Alle geschillen die tussen partijen bestaan, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter
van de rechtbank Utrecht, tenzij Straumann aan een overigens bevoegde rechter de voorkeur geeft.
11.2 Op deze Algemene Verkoopvaarwaarden en alle daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende
overeenkomsten en rechtsverhoudingen is Nederlands recht van toepassing.